Benchmark

Ter afsluiting van dit werkdocument verwijzen we graag nog naar de oratie van Henk Folmer, hoogleraar economie aan de Katholieke Universiteit Brabant en Wageningen Universiteit. In zijn oratie “Waarom economen vaak miskleunen” geeft hij veel meer randinformatie dan we in dit korte bestek kunnen delen. Desalniettemin doet dit geen afbreuk aan de intrinsieke waarde van een aantal structurele wijzigingen, het gaat immers niet over de kwantiteit dan wel over de manier waarop gedacht wordt. De volledige oratie kan u downloaden via de aangeboden hyperlink, we wekken graag uw interesse met onderstaande samenvatting.

Samenvatting

De economische wetenschap ligt zwaar onder vuur van zowel economen, andere sociale wetenschappers als beleidsmakers in politiek en bedrijfsleven. Kern van de kritiek is dat een aanzienlijk deel van het economische onderzoek irrelevant is voor beleidsonderbouwing en dat verklaringen en voorspellingen vaak onjuist zijn. In deze oratie wordt deze kritiek onderzocht voor wat betreft het belangrijkste paradigma in de moderne micro-economie, het standaard neoklassieke model. Een fundamentele tekortkoming van dit paradigma is dat economische begrippen onvoldoende gevalideerd worden waardoor niet de juiste data worden verzameld en dat de verkregen data op onjuiste wijze geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.

Een ander mankement is veronachtzaming van gedragsbeperkende factoren als normen, waarden, attitudes, sociale en ruimtelijke structuren wat leidt tot misspecificatie van verklarings- en voorspellingsmodellen. Volgens standaard econometrische theorie betekent dit dat verklaringen en voorspellingen verkregen met dergelijke modellen vertekend zijn. Via een vergelijking met de sociologische theorie en methodologie wordt geconcludeerd dat integratie van micro-economie met sociologie, psychologie en geografie tot een holistische benadering noodzakelijk is om economisch gedrag op adequate wijze te verklaren en te voorspellen. (lees meer)

Advertenties